Face scrub for all skin types. 
Cleans, exfoliates, detox’s, & moisturizes. 

Mild Scrub

$8.00Price